کسانی که از سابلیمینال نتیجه گرفته اند نی نی

این نماد در نگاه اول به چشم نمیآید ولی وقتی که یک مخاطب به وجود آن پی برد، دیگر از ذهن او خارج نمیشود. قانون جذب است که یک نفر را به سمت علم و دیگری را بهسوی آشپزی میکشد، مردم را سوی ورزشهای مختلف یا سبکهای مختلف موسیقی میکشاند.

قانون جذب است که شما را جذب دوستان و کسانی که دوست دارید میکند. به یاد دارید که گفتیم ضمیر ناخودآگاه منطق ندارد. شما هرلحظه دارید فکرهای مثبت یا منفی میکنید و افکارتان چه مثبت باشند چه منفی تعیین میکنند که در زندگی چه دریافت خواهید کرد. احساسات منبع اصلی دریافت ها هستند. ضمیرناخودآگاه درک کاملی از این پیام ها دارد و آنها را به سرعت دریافت و اجرا می کند. هر عمل دادن عمل متضاد دریافت را ایجاد میکند و آنچه دریافت میکنید با آنچه دادهاید همیشه برابر و یکسان است. به همین خاطر است که بسیاری از “خردمندان” و بسیاری از طرفداران نظریه ی خود یاری (کمک به خود) و پیشرفت فردی، تمایل دارند که به قدرت ناخودآگاه دست یابند.

] و قاضی پرونده نیز چنین اظهارداشت: «پژوهش علمی ارائه شده ثابت نمیکند محرکهای زیرآستانهای، حتی اگر ادراک هم شوند، دستمایهٔ شکلگیری و سرعتبخشی اقدامی به این بزرگی شوند. به بیان سادهتر معنایش در زندگیتان این است: هر چه بدهی، همان را میگیری. بنابراین، گوش دادن به فایل پیام های پنهان، حین خواب می تواند اثرات بهتری داشته باشد. سلام حتما باید با هدفون گوش کنیم یا بدون هدفون و از موبایل هم میشه گوش داد ؟

بدون استثناء هر کس که زندگی فوقالعادهای دارد برای رسیدن به آن از قانون جذب استفاده کرده است. همانطور که قوانین فیزیک بر هوانوردی، برق، و گرانش حاکم است، قانون جذب هم بر زندگی حاکم است. قوانین طبیعت بر کائنات حکمفرماست. قانون جذب قانون ریاضی و فیزیک کائنات است. بر همه چیز و از طریق همه چیز در کائنات اعمال میشود و تاثیر میگذارد. تمام افراد، اوضاع و شرایط، و اتفاقاتی که لحظهلحظهی زندگیتان را میسازند از طریق افکار و احساساتی که از خود بروز میدهید، جذبتان میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید