کاسبی جدید با استفاده از «سابلیمینال»

به آن به عنوان یک مخفیگاه برای خواستهها، انگیزهها و تجربیات گذشته فکر کنید که خارج از سطح هشیاری آگاهانه ما وجود دارد. برای مثال اگر احساس نیاز به یک پیام سابلیمینال وجود نداشته باشد یا هدفی برای این تبلیغات نباشد آنگاه نتیجه کار چندان موثر نخواهد بود. اگر مسیری را شروع کردید باید تا آخر ادامه دهید و متوقف نشوید. پس اگر کاری را انجام می دهید بایستی تا آخرش بروید و هرگز نباید متوقف شوید.

برای مثال اگر تو خانواده ای فقیر بزرگ شده باشی ذهن ناخودآگاه این شرایط را، شرایطی طبیعی و قابل زندگی می داند! این یک مثال قدرتمند از این است که چگونه آمادهسازی بصری میتواند شبکه معنایی ما را بدون آگاهی فعال کند. شما باید آنچه یاد گرفته اید را به کار بگیرید و به صدوقچه تجربیات خود بیافزایید.

لطفاً در مسیر رشد و موفقیت با کسی صحبت نکنید، چه لزومی دارد بقیه بفهمند که شما در حال تغییر هستید و مسیر رسیدن به ثروت را شروع کرده اید. تو لایق رسیدن به ثروت نیستی و این برای افسانه ها و کتاب ها است. برای رسیدن به هدف، بر روی ثروت تمرکز کنید!

و در ابتدا برای کار کردن روی ذهنتان باید الگوهایی منفی که در کودکی در مورد پول و ثروت در ذهن شما شکل گرفته است را اصلاح و تقویت نمایید. بیشترین اثرات بر روی ناخودآگاه از طریق تلقینات به صورت غیر مستقیم صورت میگیرد. شما پدال گاز را گرفته اید تا از یک کوه بالا بروید و به قله برسید، اگر در در اوسط راه خسته شوید و شک کنید، چه اتفاقی می افتد؟

دیدگاهتان را بنویسید