پیام سابلیمینال چیست و چطور پیام سابلیمینال بسازیم

برای آزمایش اینکه آیا پیام های سابلیمینال می توانند رفتار را تحت تأثیر قرار دهند یا نه ، پیام های کوتاه با عبارت ” کوکاکولا بنوشید ” و “گرسنه اید؟ طبق قانون جذب هر چیزی که وارد زندگیتان میشود به صورت تصادفی و اتفاقی نبوده است و خودتان آن را جذب کرده اید.

جنبش بیشتر، همیشه و در همهی حوزههای زندگی منجر به نتایج بهتری میشود. هر لحظه مقداری از اطلاعات در این جهان به ما داده میشود رو به افزایش است بنابراین ذهن نیمتواند همه انها بیاد بیاورد. کائنات قوانین الهی است و هرچیزی که ما را به ریسمان الهی وصل میکند. بر اساس قانون جذب کائنات، بین کائنات و افکارتان یک رابطه وجود دارد . این آیه به این موضوع اشاره میکند که افرادی که با خداوند رابطه بسیار خوب و قوی ایجاد کردهاند، نه ترسی دارند و نه غمی و هیچگاه اندوهگین نمیشوند.

کارمان که تجربه کوکاکولای ویکاری را حتی بیشتر با آمادهسازی نه تنها برای انتخاب بین دو برند نوشیدنی بلکه برای احساس تشنگی آنها انجام داد، متوجه شد که آمادهسازی تنها زمانی کار میکند که پیام برجستهشده مناسب هدف باشد. تا ذهنتان را نتوانید کنترل کنید کنترل احساس کار بسیار سخت و پیچیده است . لازمه اینکه بتوانید احساساتتان را کنترل کنید این است اول باید اختیار ذهنتان را به کل در دست بگیرید .

فقط در بیداری انسان این انرژی تولید می شود یعنی شما هر وقت بیدار باشید در حال فرستادن انرژی و ارتعاش هستید و تنها زمانی که افکار و ذهن تان این انرژی را تولید نمی کنند در خواب است . شما در خواب نمی توانید فکر کنید. در هر زمان شما می توانید تغییرات جدید مدنظر خود را بر اساس علایق و عادات جدید خود، جایگزین نمایید!

دیدگاهتان را بنویسید