همه آنچه درباره سابلیمینال باید بدانید !

همچنین مراقب همهی چیزهایی باشید که پول را به شکلی منفی نشان میدهند، مانند قبضهای پرداخت نشده، بازپرداخت وامها و رسید چیزهایی که از خرید آنها پشیمان شدهاید. همهی اقلام غیرضروری را که باعث شلوغی کنج ثروت میشود، جمعآوری کنید. این سوال پیش می آید که آیا می توان عادات گذشته که در ضمیر ما جای گرفته است را کنار گذاشت و ضمیر ناخودآگاه را مجددا برنامه ریزی کرد؟ کشتی ثروت یکی دیگر از نمادهای مشهور ثروت در فنگ شویی است.

تمام این ۱۹ مورد می توانند عملی باشند که در کنار استفاده از سابلیمینال جذب پول غیر منتظره به ثروت مند شدن شما منتهی گردند. این کشتی باید در کنج ثروت اتاق شما قرار داده شود، بهشکلی که از در ورودی بهنظر برسد کشتی درون خانهی شما شناور است. اما اگر برای اولین بار است که آن را مشاهده میکنید، به بخش سفیدرنگ وسط لوگو توجه کنید. سلام آقای فخری خوشحالم که مطالب مورد توجه شما قرار گرفته است.

یکی از این مکانها جنوبیترین بخش خانه یا اتاقتان است و اگر اتاق شما درمقابل در ورودی خانه قرار دارد، کنج سمت چپ اتاق مکان مناسبی است. این که از پیام های سابلمینال نتیجه خواهی گرفت یا نه به کدهایی که در ناخودآگاهت وجود دارد، بستگی دارد. چیزی که مهمتر از همه است و خوشبختانه باید به آن اشاره کنیم، این است که پیامرسانی سابلیمینال قادر به شستشوی مغزی نیست. باور رایج این است که این کشتی نهتنها به شما کمک میکند، پول بیشتری داشته باشید، بلکه مانع از این میشود که ثروت کنونی شما تمام شود.

پیام های سابلیمینال، ضمیر ناخوداگاه را برای رسیدن به موفقیت و کنار گذاشتن رفتارها و عادت های محدود کننده ای که مانع خوشبختی و شادی شماست دوباره برنامه ریزی می کنند. برای مثال گیاههایی مانند دیفنباخیا، یشم یا لوناریا برای این کار مناسب هستند. همچنین میتوانید از عکس پول و تصویر خانه یا ماشینی که در آرزوی داشتن آن هستید یا هر چیز دیگری که برای شما یادآور ثروت است، استفاده کنید.

نتایج این فایل به این گونه خواهد بود که باعث خواهد شد میل شما به خوردن غذای بیش از حد کم شود. یک شیر شکسته و خراب میتواند باعث از دستدادن ثروت باشد. سنتهای مختلف فنگ شویی، بخشهایی از خانه را بهعنوان منطقهی ثروت معرفی میکنند. همچنین میتوانید آکواریوم را درمقابل درب ورودی خانه تان قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید