نکات مهم در استفاده از سابلیمینال ها و بحث سابلیمینال های رایگان

بقیهی مردم را میبینید که شاد و موفق هستند و زندگیشان پر از چیزهای عالی و فوقالعاده است، و حسی به شما میگوید که شما نیز لیاقت چنین زندگیای را دارید. به واسطه سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست میتوان روی این بخش تأثیر گذاشت و کاری کرد تا بهواسطه جملات تأکیدی ذهنیت خود را تغییر داده و آن را مثل یک بخش هوشمند برنامه ریزی کنید. بیشتر افرادی که زندگی فوقالعادهای دارند درست نمیدانند چه کردهاند تا به این زندگی دستیافتهاند.

قانون جذب قانون عشق است، و قانون مطلق و قدرتمندیاست که همه چیز را در هماهنگی و توازن نگه میدارد، از کهکشانهای بیشمار گرفته تا اتمها. نیروی جذب سلولهای بدنتان، مصالح خانه، و مبلی که رویش مینشینید را منسجم نگه میدارد، و ماشین را روی جاده و آب را در لیوان نگه میدارد.

نیروی جذب خورشید است که سیارهها را در منظومهی شمسی ما نگه میدارد، و مانع از پرت شدنشان در فضا میشود. اما چگونه نیروی مثبت یا منفی میدهید؟ برای امواج صوتی، محدوده شنوایی و زیر آستانه شنوایی یا سابلیمینال چیست ؟ طبق آخرین پژوهشهای صورت گرفته، پیامهای سابلیمینال قدرت پرورش قوای درونی و تقویت اعتماد به نفس را دارند.

واقعیت این است که این روش ها گاهی اوقات جواب نمی دهند اما به دلیل سادگی ساخت و سهولت استفاده، آن ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. سابلیمینال ثروت، ساده ترین روش بار گذاری ضمیر ناخودآگاه و ایجاد طرح های ذهنی قدرتمند برای کسب اعتماد به نفس همراه با احساس بزرگی است.

هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم، ساده ترین روش بارگزاری ضمیر ناخوداگاه و ایجاد الگوهای ذهنی قدرتمند برای تحقق اهداف و آرزوهای شماست! گذشته، حال و آینده ولی ضمیر ناخودآگاه فقط یکزمان دارد؛ زمان حال. با اینکه ضمیر خوداگاه قطعا کارکردهای خود را دارد اما بسیار محدود عمل می کند. اما حتماً کاری کردهاند. قدرتهای عظیم طبیعت، مانند گرانش و الکترومغناطیس، با حواس ما قابل مشاهده نیستند، اما قدرتشان بی چونوچرا و قطعیست.

دیدگاهتان را بنویسید