من لایق بهترین ها هستم

ازآنجاکه چیزی را بهدست میآورید که روی آن تمرکز کرده باشید، چرا بهجای ترسها، افکارتان را روی چیزهایی که میخواهید، متمرکز نکنید؟ من به او گفتم: «شما برای چیزهایی که ندارید کارهای بسیار زیادی انجام میدهید. در پاسخ به او گفتم: «تو این کار را نمیکنی و حتی نمیتوانی چنین کاری انجام دهی، چراکه این قویترین فکری است که در سرت پرورش میدهی.

⦁ پیام فرعی: این نشانههای بصری با سرعت بالا چشمک میزنند بهگونهای که فرد نمیتواند آنها را درک کند. افکار و احساسات مثبت داشته باشید و با این کار هر قسمت زندگی خود را به شاهکار تبدیل کنید. من اکنون در حال تبدیل شدن به بدن لاغر هستم! حتماً به خودتان وقت کافی برای گوش دادن بدهید!

چه زمانی قرار است برای من اتفاق خوبی بیفتد؟ من از او پرسیدم: «من فکر میکنم تو بهدنبال پول و آزادیای هستی که همراهش میآورد، درست است؟ زیرا وقتی مریض میشویم بهطور مداوم به مریضی خود فکر میکنیم حتی سعی میکنیم با بدنمان مریضی را همراهی کنیم و بیشتر خود را به مریضی بزنیم تا یک مقدار محبت و توجه کسب کنیم. ۱۴ – راه های مختلفی پیدا کنید و برای ثروتمند شدن به آن فکر کنید. شما مسئول این هستید که خودتان را در مسیر رؤیاهایتان قرار بدهید و برای رسیدن به آنها تلاش کنید.

اگر روی چیزهایی که خواستارش هستید تمرکز کنید، در این صورت تکانهای در پشت این افکار ایجاد میکنید. هنگامیکه روی نداشتههایتان تمرکز میکنید، تنها باعث میشود که بیشتر آن را نداشته باشید. تحقیقات زیادی در سالهای گذشته روی سابلیمینال ها و تاثیر آن روی عملکرد مغز و ناخودآگاه انجام شده است. هنگامیکه ما آگاه و هوشیار هستیم یا به عبارت دیگر به خودشناسی نسبی رسیده ایم، ذهن آگاهمان هم کار میکند درصورتیکه ذهن ناخودآگاه دائماً در حال فعالیت است و همه چیز را تنظیم میکند.

این پیامها میتوانند از محدوده طبیعی درک انسان عبور کنند و معمولاً فقط از طریق ناخودآگاه قابل درک هستند. ذهن انسان میتواند تغییرات بزرگ و باورنکردنی را در زندگی ایجاد کند. همه ما میدانیم که ذهن انسان به حدی قدرتمند است که میتواند زندگی هر فرد را بهخوبی کنترل کند.

دیدگاهتان را بنویسید