معتبرترین سایت های سابلیمینال برای خرید/مشاوره/خدمات

اینها محرکهایی اند که به ما وارد میشوند اما ما آگاهانه درکشان نمیکنیم ولی آنها میتوانند در ضمیر ناهشیار ما اثر بگذارند، یعنی فرایندهایی که در سطح آگاهی ما نیستند و آنها را به نام ناهشیار میشناسیم. می توانید بدون هدفون به سابلیمینال جذب ثروت گوش دهید، اما سعی کنید از هدفون برای نتایج بهتر استفاده کنید. برای گوش دادن به اونها ترجیحا از هدفون استفاده کنید خصوصا اگر دارای binaural beats هم باشن.

مشخصا باید از جایی تهیه کنید که هم فارسی باشد هم اصولی و هم بسیار پرقدرت . تا ذهنتان را نتوانید کنترل کنید کنترل احساس کار بسیار سخت و پیچیده است . 14. اتفاقات خوبی قرار است به سمت من بیایند که من هرگز تصور یا تجربهشان نکردهام. 15. من از میان موانع و مشکلات میبینم که ثروت از آن من است.

12. تمامی فرصتهایی که در سر راه من قرار دارد را میبینم. 3. من برای همه پروژههایم شوق فراوانی دارم. 12. در هر قدم، فرصتی فوق العاده برای من ظاهر میشود. 9. من توانایی کنار آمدن با ثروت کائنات را دارم. 4. بیش از آنچه که آرزویش را دارم به دست خواهم آورد، من میتوانم.

14. من سپاسگزار منبع بیکران ثروتم هستم. 4. من دارای پتانسیل بیاندازهای هستم. 8. من لایق بهترینها هستم و آنها به سمت من میآیند. 3. همۀ چیزهای خوب، خیلی ساده و بدون زحمت به سمت من میآیند. 16. من شخص سپاسگزاری هستم که ثروت کائنات را به سوی خود جذب میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید