سابلیمینال چیست و چگونه کار می کند؟

برای همین است که خیلیها نتیجه نمیگیرند و رها میکنند. شاید مهمترین دلیلی که وقتی صحبت از باور میشود خیلیها جبهه میگیرند و قبول ندارند این است که در این رابطه زیاد شنیدهاند ولی در عمل چیزی تغییر نکرده است. در این صورت از اول باور ما نسبت به پول طوری شکل میگرفت که پول فراوان هست، همه ثروتمند هستند، پول حلال زیاد بهراحتی به دست میآید و شما هر چه اراده کنید میتوانید بخرید چون بهاندازه کافی پولدارید.

اقلام خراب و قدیمی را در صورت نیاز تعمیر کنید. همچنین یکی از نمونههای معروف پیامهای مخفی در موسیقی را میتوان در Judas Priest یافت. روز بعد دوستتان میگوید در خبرها شنیدهام که فردی از این میوه خورده و مُرده است. خصوصاً اگر این میوه را خودتان چندین و چند بار امتحان کرده باشید و از آن لذت برده باشید.

دوستی به شما میگوید این میوه آنقدر تلخ است که اگر یکتکه از آن را بخورید، از شدت تلخی دلتان میخواهد سرتان را به دیوار بکوبید. یعنی انسان به شکل ناخودآگاه، طوری زندگی میکند که زندگیاش اثباتی باشد برای باورهای درونیاش. مثلاً اگر 3 درصد باورهای مثبت راجع به پول در آنها تقویت میشود، کارهایی میکنند که 200% تأثیر منفی روی باورهای آنها میگذارد و عملاً آنهمه تلاش برای بهبود 3 درصدی باورها هدر میرود.

زمانی که شعبهی محصول یا خدمات خاصی شدید، یک کد مخصوص به خودتان به شما داده میشود و به این ترتیب هر بار که بازدیدکننده، آن لینک را روی سایتتان کلیک میکند، شما پول کمیسیون خودتان را دریافت میکنید. پس حالا که اینطور است، چرا باورهای درونی خود را روی جذب فوری ثروت و هر آرزوی دیگری که داریم تنظیم نکنیم تا زندگی بیرونی ما هم مطابق آن باورها شکل بگیرد؟ با این صحبتها، چون شما از قبل هیچ باوری نسبت به این میوه ندارید، بهاحتمالزیاد حرفهای دوستتان را باور میکنید .

دیدگاهتان را بنویسید