«سابلیمینال» چیست و چه کاربردهایی دارد؟

به بیان سادهتر معنایش در زندگیتان این است: هر چه بدهی، همان را میگیری. شما هرلحظه دارید فکرهای مثبت یا منفی میکنید و افکارتان چه مثبت باشند چه منفی تعیین میکنند که در زندگی چه دریافت خواهید کرد. طبق قانون جذب: اگر نیروی مثبت ببخشی، در پاسخ نیروی مثبت دریافت میکنی، نیروی منفی ببخشی، در پاسخ نیروی منفی دریافت میکنی.

قانون جذب قانون عشق است، و قانون مطلق و قدرتمندیاست که همه چیز را در هماهنگی و توازن نگه میدارد، از کهکشانهای بیشمار گرفته تا اتمها. با صرف نیم ساعت وقت شبانه قبل از خواب که انها را در گوش بگذارید، بعد از یک ماه به طرز چشمگیری در شما تغییر ایجاد می کنند.

برای در اختیار گرفتن قانون جذب مثبت و تغییر زندگیتان، باید قانونش را درک کنید. این یعنی با تغییر افکار و احساساتتان و با کمک قانون جذب میتوانید زندگیتان را رویایی کنید. سوالی که اکثر افراد در این مورد دارند این است که آیا واقعا سابلیمینانها تا اندازهای که گفته میشود؛ ذهن و ناخودآگاه انسان را تحت تاثیر خواهند داد؟ ذهن ناخودآگاه قدرت تحلیل و پردازش اطلاعات را مانند ناخوداگاه ندارد اما به این معنی نیست که هر اطلاعاتی رو که بخواهیم می توانیم مستقیما وارد آن کرده و آن را برنامه ریزی کنیم. شما هرگز نمی پذیرید که پس اسم شما علی است و اسمتان را از آن پس علی بدانید!

پس وقتی میگوییم من سلامت خواهم شد ضمیر ناخودآگاه به این نتیجه میرسد که الآن شما سلامت نیستید. در این روش عبارات تأکیدی دقیق و قدرتمندی بیان می شود که با استفاده از هیپنوتراپی از طریق ضمیر ناخودآگاه شما جذب می شود و پس از مدت کوتاهی به واقعیت زندگی شما تبدیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید