سابلیمینال جذب ثروت (جذب ثروت سریع) + دانلود رایگان

قانون جذب به هیچ عنوان درست نیس. باغچهتان را زیبا درست کنید. اجاق گازتان را تمیز نگه دارید. فقط مطمئن شوید که آکواریوم بزرگ و تمیز است و اکسیژن کافی در آن وجود دارد. مطمئن شوید که نور کافی دارد و فضای کاملا بازی دارد. کیف پولی انتخاب کنید که به شما کمک کند ثروتتان را افزایش دهید. یک سابلیمینال جذب ثروت می تواند به شما در تغییر حوزه مورد علاقه شما کمک کند.

اغلب بر این باورند که این ماهی باعث خوش اقبالی میشود و منابع جدید درآمد با خود به همراه میآورد. همچنین میتوانید یک آکواریوم که در آن ماهی اژدها یا ماهی اورانا وجود دارد را در جنوبیترین قسمت خانهتان قرار دهید. فقط در دهه هفتاد بود که FCC دیگر شکایات مردم را در مورد پیامهای مخفی جدی گرفت.

در فنگ شویی این باور وجود دارد که بامبو به علت رشد زیادی که دارد باعث خوشاقبالی میشود. از گلهای خشکشده پرهیز کنید؛ چرا که آنها در فنگ شویی نماد مرگ و تباهشدن هستند. حس درماندگی ناشی از عدم توانایی در حل مسائل. به واقع روشن است که پیام های subliminal سابلیمینال مسیج، به طور بالقوه این توانایی را دارند که ما را تحت تاثیر قرار دهند و جزئی از اعتقادات ما شوند.

به طور خلاصه، هم ادراک و هم واکنش به پیامهای ناخودآگاه در سطح ناخودآگاه رخ میدهند. در این نوع سابلیمینال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم خبری را مرتب و قبل از مشخص شدن هدف اصلی نشر میدهند. روی هم رفته، این نتایج نشان میدهند که آمادهسازی ناخودآگاه (که قبلا تصاویر ناخودآگاه را نشان میدهد) امکان بهبود پردازش تصویر را زمانی فراهم میکند که آن محرکها بعدا به صورت سوپریمینال ساخته شوند.

سعی کنید گلهای زندگی مانند قرمز یا بنفش را در ناحیهی ثروت خانهتان قرار دهید. برای مثال آینه در آن قرار بدهید تا احساس کنید که فضای بزرگی است. این کشتی باید در کنج ثروت اتاق شما قرار داده شود، بهشکلی که از در ورودی بهنظر برسد کشتی درون خانهی شما شناور است. براساس فنگ شویی اورانای طلایی نمادی از ثروت بیانتها است.

دیدگاهتان را بنویسید