سابلیمینال جذب ثروت (جذب ثروت سریع) + دانلود رایگان

به محض خرید وارد یه صفحه ای میشین که میتونین کل فایل ها رو دانلود کنین. قانون جذب میگوید: “وقتی به آنچه میخواهید یا دوست دارید فکر میکنید، افکارتان مثبت است و وقتی به آنچه نمیخواهید و دوست ندارید فکر کنید، افکارتان منفی هستند. 1- شما با فکر کردن به هر چیزی می توانید آن را به سمت خود جذب کنید، حتی اگر آن ها را نخواهید.

دربارهی پول افکار و احساسات مثبت بروز دهید، و شرایط، افراد و اتفاقات مثبتی که برایتان پول بیشتری به ارمغان میآورند را سوی خود جذب کنید. دربارهی پول افکار و احساسات منفی بروز دهید، و شرایط، افراد، و وقایعی منفی که موجب بیپولی میشوند را سوی خود میکشید. درهرحال قدرت شما بسیار بیشتر از افکار و گفتار مثبت دربارهی آن چیزهایی است که دوست دارید، زیرا قانون جذب به افکار و احساسات شما واکنش نشان میدهد.

افکار و گفتار بدون احساسات هیچ قدرت و تأثیری در زندگیتان ندارند. البته هیچ قانون از قبل نوشته ای برای این موضوع نیست و اثر گذاری آن برای هرشخص کاملاً شخصی و متفاوت از دیگران است. طبق قانون جذب هیچچیز غیرممکن نیست. 2- شما همواره تمام اتفاقات خو و بد را طبق افکار خود تجربه می کنید.

اگر فکر و احساس کنید: “زندگی برایم خوب و خوشایند است.” قانون جذب تمام افراد، شرایط، و وقایعی را سوی شما جذب میکند که واقعا زندگیتان را خوشایند کنند. اگر فکر و احساس میکنید: ” امروز، روزی سخت و پرتنش پیش رو دارم ” آنوقت تمام افراد، شرایط، و وقایعی که روزتان را سخت و پرتنش خواهند ساخت سوی خود جذب میکنید. وقتی به کسی میگویید: “چه روز زیبایی.” اول این فکر را سرتان داشتهاید و بعد بر زبان آوردهاید. 3- هر چقدر که بیشتر بر روی مسائلی تمرکز کنید آن ها به مراتب قوی تر می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید