دکتر لوید اچ

پس باید کاملتر، به دور از تعصب و با درک بیشتری به جهان نگاه کنید. درک این معنویت، نگاه شما به خودتان و قدرتی که در دست دارید را دگرگون خواهد کرد. جایی که میخواهید باشید در لابهلای ثانیههایی که این واژهها را میخوانید شکل میگیرد. ذهن ناخودآگاه پیام هایی که خلاف باورهای قبلی ما باشید یا به شکلی که با باورهای قبلی ما تطابقی ندارد را نمی پذیرد.

فایل های سابلیمینال حاوی پیام های پنهانی در قالب موسیقی به ضمیر ناخودآگاه می باشند که ضمیر خودآگاه شما قادر به شنیدن این پیام ها نمی باشد ، در حالی که ذهن ناخودآگاه می شنود و دستورات را اجرا میکند. به این ترتیب افراد شاید در ظاهر متوجه عکس نشوند اما ضمیر ناخودآگاهشان پیام جنسی که در پشت تصویر است را ضبط میکنند.

اما آیا این افراد میتوانند شغل خود را به یکباره رها کنند و بازهم پولدار باقی بمانند؟ در هر حال از آشکارسازی خود لذت ببرید. محققان همچنین LDA را برای بخشی از آزمایش، زمانی که تصویر ناخودآگاه ارائه نشد محاسبه کردند و دریافتند که عملکرد LDA متفاوت از سطوح شانس نیست. یک مثال دیگر: راه رفتن یک امر ناخودآگاه است.

با یک مثال ساده مفهوم ثروت را به شما توضیح میدهم، فرض کنید تمام هزینههای ماهانهی شما 4 میلیون تومان میشود و شما 20 میلیون تومان پسانداز دارید. من در امنیت هستم، تمام نیازهایم تامین میشوند. 17. تمام ویژگیهای من، جریان پول را به سمتم میآورند. مفهوم ثروت مفهوم پول نیست بحث زمان مطرح است!

دیدگاهتان را بنویسید