دکتر لوید اچ

خوردنی همیشه بازار دارد به شرط اینکه مبتکر باشید و سبک ارائه محصولاتتان متفاوت باشد جالب است بدانید گرفتن مجوز فعالیت از اتحادیه های مختلف مرتبط به صنایع غذایی خیلی هم دشوار نیست به شرط آنکه اهل نظافت باشید. با قانون جذب شما همیشه حالتان خوب است، اتفاقهای خوب برایتان میافتد، سیلی از آدمهای خوب، موقعیتها و ثروت بهسمت شما روانه میشود.

این تصاویر زودتر از دریافت بیننده از جلو چشمش عبور میکنند، یا اینکه بهصورت نهانی در نگارهای گنجانده شدهاند. سپاسگزاری خود معجزهآورترین تکنیکی است که خدا در اختیار همگان قرار داده است و خود باعث افزایش برکات میشود؛ زیرا متعالیترین و نزدیکترین ارتعاش به خداست. یکی از تمرینهای جذبساز در دورههای اصول ذهن ناخودآگاه نوشتن جذبها بهصورت سپاسگزاری است. این طیف محدود که بر اساس طول موج شامل رنگ ها از بنفش به قرمز می شوند، طیفی است که ذهن خودآگاه ما می تواند آن را پردازش کند.

از آن تب تند و موج خروشان که بگذریم، در این چندسال اخیر دوباره محتواهایی ناظر به همان قانون جذب با ادبیاتی جدید وارد فضای جامعه شده. اجازه بدهید دقیقتر بررسی کنیم: منظور از هرکدام از اینها دقیقا چه چیزی است؟ کمی بیندیشید که با کسب ثروت چه احساسی خواهید داشت. فقط یک نکته خواستم اضافه کنم فایلهایی که در سایت ما هستند خود هیپنوتیزمی هستند و فرد می تونه صدای شنونده رو بشنوه و مطمئن بشه که چه محتوایی بهش تلقین میشه. بهتر است به این فایل ها با صدای متعادل گوش دهید، میزان صدایی که باعث می شود احساس راحتی کنید نه خیلی بلند است و نه خیلی کم.

اگر ما تمام برکات زندگی خود را ببینیم و بابت آنها شکرگزار باشیم قطعا خود باعث جاری شدن برکات خواهد شد. 18. با هر فکرم، کامیابی را به زندگی خود سرازیر میکنم. نقطه اشتراک تمام گرایشهای اینچنینی یک چیز است: مسئولیت اصلی انسان در زندگی را خوشحال بودن و شاد بودن میدانند و از مخاطب میخواهند ابرقهرمانهایی باشند که فقط شادی را در زندگی میبینند و به آن توجه میکنند. راه پیدا کرد و توانست موجی در جامعه راه بیندازد که کمتر کسی از آن در امان بود.

دیدگاهتان را بنویسید