جملات تاکیدی جذب پول و ثروت

1. ناخودآگاه من تنها عامل محدودکنندۀ ثروتم است. در دورههای جدید بر خلاف گذشته امور تربیتی و آموزشی اعتقادی تنها برعهدهی رابط نمیباشد. این طیف محدود که بر اساس طول موج شامل رنگ ها از بنفش به قرمز می شوند، طیفی است که ذهن خودآگاه ما می تواند آن را پردازش کند.

1. مجموعه مدرس بر اساس کمبود بودجه، نتوانسته است امکانات خود را بر اساس شرایط زمانه، به روز کند. به همین خاطر است که بخش اعظم زندگی شما به طور خودکار توسط یک ذهن دیگر اداره می شود و آن ضمیر ناخودآگاه است. یک قدم موثر دیگر برای جذب پول و ثروت، این است که پول خود را در چیزهایی صرف کنید که واقعا برایتان اهمیت دارند. در مرکز شهید مدرس، این سود صرف هزینههای فرهنگی مجموعه میشود.

این مرکز تا کنون کتابهای بسیاری در حوزهی تربیتی، فرهنگی، دینی و… منتشر نموده است. خداوند مرا دوست دارد و مرا غرق پول و نعمت کرده است. پیام های سابلیمینال به این دلیل که میگویند باور، احساسات و رفتار مردم را می تواند تحت تاثیر قرار دهد اهمیت دارد. وقتی به خروجی مجموعه در طی سالهای مختلف و کیفیت این نیروها بنگریم، به اهمیت رابط پی خواهیم برد. 4. در مدل تربیتی دانشآموزی، مجموعه ها مدام به متربی خوراک می دهند.

با وجود مدارس، این قابلیت از صبح تا بعد از ظهر گسترش مییابد و کار فرهنگی مجموعه گسترش مییابد. زمانی که ما هوشیار و آگاه هستیم، ذهن آگاه مشغول کار است. این سبک تربیتی، به جرأت ماندگارترین سبک تربیتی است. زیرا این سبک تربیتی، با ویژگیهای درونی افراد و اشخاص کار میکند. 2. یکی از پاشنه آشیلهای این مدل تربیتی، رابطین گروهها هستند. 3. کمبود وقت گذاری سرگروهها یکی از مشکلات این دورههاست. البته به جز نقاط ضعف رابط، یکی از مشکلات دیگر این است که در مجموعه، گاهی انتخاب اعضای گروه و چینش آنان در یک حلقه مناسب نبوده است و به اصطلاح گروه چفت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید