ثروت و پول

12. هیچ محدودیتی در میزان پولی که میتوانم کسب کنم وجود ندارد. 6. پول همانند خوردن، نوشیدن و خوابیدن، به صورت طبیعی در زندگی من وجود دارد. 3. فراوانی و نعمات زیاد در زندگی من پدید آمده است. همان طور که م یدانیم ضمیر خودآگاه توسط زمان زندگی میکند یعنی گذشته، حال، آینده، در حالیکه ضمیر ناخودآگاه تنها در زمان حال زندگی میکند.

5. من لذت و نعماتی که زندگی در اختیارم گذاشته را میپذیرم. 11. همیشه میتوانم آنچه که میخواهم را به دست آورم. با کمک بیوکنزی می توان از چنگال بیماری ها نجات یافت و به اوج سلامت و صحت رسید. اگه هم واقعا اونها را دیدی از کجا مطمئنی که لنز رنگی نزدن؟ انجمن صنفی ارتباطات امریکا(افسیسی) مسأله را بررسی نمود، ولی برای این پرونده هرگز کیفرخواستی صادر نشد. خیلی از افراد در این مرحله دچار مشکل میشوند و فکر می کنند ارتعاش خواسته شان را به کائنات درست ارسال کرده اند در حالی که فرکانس ناخواسته شان را به کائنات فرستاده اند .

6. من به سمت خودم پول جذب میکنم و پول هم به من جذب میشود. 4. پول به سمت من جریان مییابد. 9. افکار پولیِ مثبت من به حقیقت میپیوندند. این فکر مثبت به هیچعنوان نباید نقاط منفی را شامل شود. 5. من پذیرای پول هستم و آن را به زندگیام راه میدهم. من نمی توانم در خانه بخوابم و به ماشین پورشه فکر کنم که مثلا دو سال دیگر آن را به دست بیاورم! 4. من به پول خوش آمد میگویم. من یک فایل گوش می دهم و بعد نظر دیگران نسبت به من عوض می شود!

13. من به طور طبیعی پول جذب میکنم. 11. من قدرت این را دارم که پول جذب کنم. زیرا وقتی مریض میشویم بهطور مداوم به مریضی خود فکر میکنیم حتی سعی میکنیم با بدنمان مریضی را همراهی کنیم و بیشتر خود را به مریضی بزنیم تا یک مقدار محبت و توجه کسب کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید