ثروت و پول

حتی به جذابیت خود می اندیشید و خود را سزاوار بهترین ها در جذب سریع عشق و حتی جذب عشق شوهر ایده ال می بینید. مثلاً اگر هر شب در اخبار آمار تعداد پروازهای موفقی را که در هر فرودگاه جهان در حال انجام است اعلام میکردند، آیا جذابیتی داشت؟

مثلاً اگر 3 درصد باورهای مثبت راجع به پول در آنها تقویت میشود، کارهایی میکنند که 200% تأثیر منفی روی باورهای آنها میگذارد و عملاً آنهمه تلاش برای بهبود 3 درصدی باورها هدر میرود. چه اهمیتی دارد که مثلاً در دو فرودگاه ناریتا و هاندای توکیو در هرسال 750 هزار پرواز موفق در حال انجام است؟

میدانید نتیجه اصلی از تلویزیون دیدن شمارا چه کسانی میبرند؟ به بیان سادهتر معنایش در زندگیتان این است: هر چه بدهی، همان را میگیری. شاید یکی از رازهای مهمی که خیلیها نمیدانند این است که آنها دنبال تغییر باورها و ساختن باورهای جذب فوری ثروت میروند ولی درعینحال کارهایی میکنند که باورهای نوساخته آنها را باقدرت و شدت فراوان نابود میکنند. هیچگاه در اخبار از راه و روشهای جذب فوری ثروت سخنی به گفته نمیشود. اگر دنبال جذب فوری ثروت هستید، یا کلا اگر دنبال محقق کردن آرزوهایتان هستید، تلویزیون خود را خاموشکنید.

همه آنها باعث میشوند باورهای منفی نسبت به پول بهشدت در وجود شما رخنه کنند و هر تلاشی برای تغییر آنها را خنثی کنند. برخی از سریالها، نیتهای پنهان دیگری هم دارند که همه این موارد منفی را ترویج و توسعه دهند و جامعه را تبدیل کنند به یک جامعه منفی، ناامید، غمزده و البته فقیر!

ممکن است برای چند دقیقه یا حتی چند روز حین تکرار کلمات تاکیدی مثبت، احساس بسیار خوبی داشته باشید اما آیا میدانستید که ذهن و ضمیر خودآگاه شما (ذهن منطقی و استدلال گرا) به مقابله با این کلمات تاکیدی مثبت میپردازد و آنها را نمیپذیرد؟ بستگی داره به اینکه مانع شما برای قبولی در کنکور چیه؟ برای همین است که در اکثر سریالها، انسانهای پولدار، دزد و قاچاقچی و بد هستند، انسانهای فقیر، مؤمن و مذهبی و خوب!

دیدگاهتان را بنویسید