تاثیر شگفت انگیز پیام های پنهان

این مورد را می توانید از دقت در حالات ذهنی و بدنی خود و احساس تان تشخیص دهید. قانون جذب قانون عشق است، و قانون مطلق و قدرتمندیاست که همه چیز را در هماهنگی و توازن نگه میدارد، از کهکشانهای بیشمار گرفته تا اتمها. نیروی جذب خورشید است که سیارهها را در منظومهی شمسی ما نگه میدارد، و مانع از پرت شدنشان در فضا میشود. تمام افراد، اوضاع و شرایط، و اتفاقاتی که لحظهلحظهی زندگیتان را میسازند از طریق افکار و احساساتی که از خود بروز میدهید، جذبتان میشوند.

یا سرشار از سلامتی هستید یا مریض احوالید. حق با شماست؛ شما لایق یک زندگی سرشار از چیزهای خوب هستید. بر همین اساس اگر از سابلیمینال معتبر استفاده کنید خطری برای ناهشیار شما نخواهد داشت. قوانین فیزیک برای ما تغییر نکردهاند تا بتوانیم پرواز کنیم، اما راهی یافتهایم تا مطابق قوانین طبیعت عمل کنیم. » دوستان در قانون جذب ما درخواست خود را با در ارتعاش صحیح قرار گرفتن، به خدای رحمان اعلام می کنیم.

به عبارت کلی قانون جذب میگوید: هر چیزی مشابهش را جذب میکند. هر بخش زندگیتان، خواه سلامت، ثروت، روابط، کار یا شادی میتواند مثبت یا منفی باشد؛ یا ثروت فراوان دارید یا آه در بساط ندارید. شما هرلحظه دارید فکرهای مثبت یا منفی میکنید و افکارتان چه مثبت باشند چه منفی تعیین میکنند که در زندگی چه دریافت خواهید کرد.

هر چه در زندگی بدهی همان را در زندگی دریافت میکنی. اگر گشت و گذار کوتاهی در فضای اینترنت داشته باشید، فایلهای سابلیمینال زیادی را مشاهده خواهید کرد که هر کدام در موضوع خاصی روی افراد تاثیر گذار است. نیروی جذب سلولهای بدنتان، مصالح خانه، و مبلی که رویش مینشینید را منسجم نگه میدارد، و ماشین را روی جاده و آب را در لیوان نگه میدارد.

دیدگاهتان را بنویسید