تاثیر سابلیمینال در جذب ثروت

من خودم شخصاً این روش را بیشتر دوست دارم چون وقتی صحبت از جذب فوری ثروت میشود، باید کمکم این توانایی را کسب کنیم که با ارتعاشات و باورهای صحیح، ایدههای زیادی به ما الهام شود. هرگز وقتی احساس خوبی ندارید قبض هایتان را نپردازید، زیرا تنها قبض های بزرگ تری را سمت خود جذب خواهید کرد.

12. من از خرج کردن پول واهمهای ندارم زیرا میدانم که خدا سریعاً آن را با منبع بیکران خود جبران میکند. بهتر است که آنها را مطابق سلیقه خودتان تزیین کنید. در هر روزی از انجام این تمرین که به خواسته یا آرزوی خود رسیدید و یا نگرانی یا ترستان برطرف شد، میتوانید نوشتن نامه صندوق توکل در مورد آن موضوع را متوقف کنید.

همین چندی بود که برای تبلیغات وارد یکی از کانالهای چند صد هزار نفری تلگرام شدم . گرچه پیش از اعترافات ویکاری، ادعاهای اودر کتاب راغبان پنهان اثر وینس پکارد ترویج شدند و جنجالی عمومی را درمورد تئوری توطئه دولتها و جریانات برای استفاده از این شیوه درجهت منافع خود،برپا نمودند. ۱۴- آیا بعد از پایان ۴۰ روز، میتوانیم نامهها را سطل زباله بیاندازیم؟

دوست خوبم، از آنجا که تمام اجزای هستی دارای شعوری متعالی هستند، بایستی بعد از پایان چهل روز، «نامههای درخواستهایمان» را در آب روان بیاندازیم و نامههای مربوط به «ترسها و نگرانیهایمان» را بسوزانیم. ۱۵- بعد از تمام شدن چهل روز و تا قبل از اینکه محتوای صندوق را داخل آب روان بریزیم، نامهها را در کجا نگهداری کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید