بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

پرفسور موکورا در حال حاضر روشهای بررسی احتمالات جدید در مورد ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران با کمک فناوریهایی مثل «عینکهای هوشمند» برای ارائه نشانههای سابلیمینال در طول تمرین و رقابت را مورد بررسی قرار میدهد. حال تصور کنید که این بخش از ذهن چقدر می تواند قدرتمند باشد. پیام های سابلیمینال این کار را با تلقینات مثبت و اثر گذاری بر روی ضمیر ناخودآگاه انجام می دهند.

طبق آخرین پژوهشهای صورت گرفته، پیامهای سابلیمینال قدرت پرورش قوای درونی و تقویت اعتماد به نفس را دارند. لذا گوش دادن به طور مداوم به موسیقیهای فایلهای صوتی پنهان و همچنین تکرار هر روز این فایلها، میتواند موجب شود تا تمامی پیشنهادات و تلقینات مثبت را به ضمیر ناخودآگاه خود وارد کند. ذهن انسان از ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است و اکثر تصمیمات و اهداف ما با ضمیر خودآگاه انجام می گیردند در حالی که نقش ضمیر ناخودآگاه بسیار مهم است. رفتار و کاری را که در آینده انجام می دهید نتیجه رفتار و کارهایی است که اکنون انجام می دهید.

رفتار و کاری را که در آینده انجام میدهید نتیجهی رفتار و کارهایی است که اکنون انجام میدهید. بر اساس یکی از تحقیقات، روزهایی که در یک فروشگاه موسیقی آلمانی پخش میشد، فروش محصولات آلمانی از فرانسوی پیشی میگرفت و هنگام پخش موسیقی فرانسوی، عکس این اتفاق افتاد. اصطلاح «آگهی زیرآستانهای» را برای نخستینبار ویکاری به کار برد و آنگاه شرکت تبلیغاتی «فرافکنی زیرآستانهای» را بر اساس آزمایشهای ادعاشده بنیان نهاد.

این کار شامل نشان دادان پیامی است که فقط کسری از ثانیه روی صفحه تلویزیون نشان داده میشود. زیرا آنها معتقد هستند این کار باعث میشود تا فرد بدون اینکه بداند و یا متوجه شود کنترل ذهن خود را از دست بدهد. در سال 1990، گروه متهم شد که پیامهای معکوس را در یکی از اهنگهای خود قرار داده است و گفته میشود که این پیامها باعث خودکشی دو نوجوان پسر شدهاند. در صنعت تبلیغات و آگهیسازی ادعا شده است که محرکهای زیرآستانهای خریداران را تحریک میکند تا ناآگاهانه کالای موردنظر را بخرند. مفهوم ادراک زیرآستانهای از این جهت موردتوجه قرار گرفته است که ادعا میشود اندیشه، احساسات و رفتار ما از محرکهای زیرآستانهای اثر میپذیرند.

این در حالی است که بخش باقی مانده که در زیر سطح دریا قرار دارد، بخش ناخودآگاه ذهن است. تبلیغات سابلیمینال از کجا منشآ گرفت است؟ پس با سابلیمینال امکان درمانش نیست؟ پیام معکوس: پیام صوتی که برعکس ضبط میشود با این هدف که پیام معکوس را پنهان کند. در همان سال ویکاری آزمایشی را در تلویزیون کانادا ترتیب داد که در آن، پیام «هماکنون تلفن بزنید» را صدها بار بهصورت سریع از نظر بینندگان میگذراند که البته هیچ نتیجۀ قابلتوجهی را در افزودن تلفنهای زدهشده، دربر نداشت. و واقعا هیجان زده بودم و انگیزه گرفته بودم تا سابلیمینال رو امتحان کنم و بیشتر یاد بگیرم و شروع کردم به تحقیق در این مورد.

دیدگاهتان را بنویسید