این مدت زمان زیادی است!

چون تلاش می کردند تا آسایش و رفاه بیشتری به دست آورند. همه انسانها از زمان غارنشینی تا به حال، به دنبال آرامش و رفاه بیشتر بودهاند و این ذات و طبیعت انسان است که دنبال رفاه و کامیابی باشد. برای مدت 3 تا 5 دقیقه چشمهای خود را ببندید و در این مدت، برای رفاه و آسایش زندگی، بر عمیقترین احساسات حقشناسانهی خود تمرکز کنید. مفهوم ادراک زیرآستانهای از اینرو شایان توجه است که میگوید اندیشه، احساسات و رفتار مردم متأثر از محرکی است که علیرغم عدم آگاهی از آن، ادراک میگردد.

در حقیقت، باید توجه داشت که ذهن آگاه فقط از طریق حس شنوایی می تواند موسیقی را درک کند. مطمئنا خیر زیرا بر خلاف ذهن خوداگاه که تمایل به کاهش وزن دارد ذهن ناخوداگاه تمایل به حفظ برنامه قبلی غذایی خود دارد و حس گرسنگی تحت فرمان ذهن ناخوداگاه او را کلافه خواهد کرد.

آنچه پژوهشگران روانشناسبرآن به اجماع عمومی رسیدهاند این است که امواج ذهنی پیامدی قوی و دیرپا بر رفتارایجاد نمیکنند و پژوهشهای آزمایشگاهی نیز اثری ضعیف در پس آثار زودگذر کوچکبرروی فکر را آشکار کردند. هر چه تعداد اسپایکهای همزمان بیشتر باشد، پیوند بین این دو نورون قویتر خواهد بود. برای هر ترس، پاسخی پیدا کنید.

در مورد هر ترس، دقیق فکر کنید و منبع آن را پیدا کنید. در طول روز، آیا از هر زمانی که نفس خود را به بیرون میدهید و تنفس میکنید، آگاه هستید؟ شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثرگذار باشید و شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید